Prova de nivell: Alemany

Servei d'idiomes de la FUB


Seleccioneu l’opció correcta per a completar cada frase, tenint en compte que només hi ha UNA resposta correcta. El temps aproximat per completar la prova és de 30 minuts.
 
Nom i cognoms:    
Correu electrònic:   Amb l’objectiu d’acomplir les obligacions que es deriven de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES posa en el seu coneixement, que disposa d’un fitxer amb informació de caràcter personal i que la seva finalitat és la utilització de la informació en el centre, davant el qual el titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, modificació, oposició i cancel.lació de les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant comunicació per escrit a la Fundació Universitària del Bages (Dep. Sistemes d’Informació) Avda. Universitària 4-6   08242 Manresa. Assabentat per la present, AUTORITZO A LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES, perquè tracti les meves dades de caràcter personal en tots els àmbits necessaris, així com perquè les pugui cedir als diferents Departaments del centre o a les institucions públiques i privades oportunes i que per Llei sigui d’obligat compliment.